Tavsiye Et. Yazdır

Sonuç Bildirgesi-8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında “Daha İyi Sağlık Sistemleri için Daha İyi Sağlık Yöneticileri” sloganı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Düzenlenen 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresinin sonuç bildirgesi aşağıdadır.

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında “Daha İyi Sağlık Sistemleri için Daha İyi Sağlık Yöneticileri” sloganı ile 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında sağlık yönetimi konusunda bir panel, E-Sağlık ve M-Sağlık (mobil sağlık) konularında düzenlenen yarım günlük bir çalıştayın yanı sıra; Sağlık Politikaları ve Planlamaları, Sağlık Ekonomisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Afet ve Risk Yönetimi, Evde Bakım, Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hatalar, Performans Değerlendirme, İletişim Sosyal Medya ve Sağlık, Hastane Atıkları, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Stres Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama ve Satınalma, Finansman ve Maliyet, Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Durumu, Stratejik Yönetim ve Liderlik, Sağlık Turizmi, Sağlıkta Eşitsizlik, Sağlık Hukuku, Örgüt Kültürü, Sağlık Hizmeti Kullanımı, Şiddet, Mobbing ve Sağlık Yönetimi Eğitimi konu başlıklarının yer aldığı 182 sözel bildiri ve 97 poster bildiri sunulmuştur.

Kongre sonucunda öne çıkan konular aşağıda belirtilmiştir;

 • Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin gerek sunumu gerekse kapsamındaki farklılaşmalar, sağlık kurumlarında verimlilik, kalite, rekabet ile iç ve dış müşteri memnuniyeti gibi özel konuların ön plana çıkmasına neden olmuş; dolayısıyla bu kurumların modern yönetim yaklaşımları ile yönetilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye’de kamu hastanelerinde, yönetim kadamelerine liyakat ve uzmanlık esaslarına dayalı seçimlerin yapılmasının hastanelerin verimli, kaliteli ve maliyet etkili yönetimi için kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır. 
 • Kongrede sağlık sistemlerinde değişim nedenleri ve değişimin özel ve kamu hastaneleri üzerine etkileri tartışılmıştır. Türkiye, KKTC ve Avrupa’da kamu hastanelerinin örgütlenme ve finansman yapılarındaki değişimlerin, maliyeti yüksek hastalardan sakınılması ve hastaların iyileşmeden taburcu edilmesi gibi sonuçlar doğurduğu ileri sürülmüştür. Türkiye’de hastanelere başvuru sayısındaki artış ile birlikte klinik kalite göstergelerindeki iyileşme süreci de özenle takip edilmelidir.
 • Hastane kapasite kullanımının, maliyetlerin artması veya azaltılmasında doğrudan etkili olduğu vurgulanmış, bu nedenle sağlık kuruluşlarının sayısının veya yatak kapasitelerinin artırılması kararını vermeden önce kapasite kullanım düzeylerinin artırılmasının, maliyetlerin düşürülmesi açısından daha etkili olacağı vurgulanmıştır. Hastalık yapısındaki değişim ve hastane dışı bakım merkezlerinin gelişmesi ile hastane yatak sayısı ve yatakların nitelikleri konusunda merkezi planlama yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. Ayrıca yeni yataklı kurumların/hastanelerin açılması çalışmalarının, öncelikle talep araştırmasına dayalı olması ve yataklı tedavinin pahalı olması nedeni ile evde ayakta bakım-day surgery, evde bakım-nurse care gibi hizmetlere ağırlık verilerek hastanelere olan talebin azaltılması gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Emek yoğun bir sektör olan sağlık sektöründe insan kaynakları politikalarının başarılı sürdürülebilmesi için iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. Öncelikle sağlık kuruluşlarında çalışan personelin ayrıntılı iş tanımlarının yapılması, buna paralel olarak iş analizlerinin gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş yüklerinin hesaba katılarak ihtiyaç tespitine gidilmesi kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında son derece önemlidir. Ayrıca sosyal bir varlık olan insandan yüksek düzeyde verim alınabilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerin yanı sıra onların maddi, manevi ve çalışma ortamlarının geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğu hatırlatılmıştır.
 • Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler, yaşam süresinin uzayarak nüfusun yaşlanmasına ve bunun sonucu olarak kronik hastalıkların artmasına neden olmuştur. Gerek sağlık hizmet sunum maliyetlerinin azaltılması, gerekse insan onuruna yakışır fiziksel ve psiko-sosyal bakımın verilmesinde palyatif bakım merkezlerinden yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır.
 • Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliğinin artırılarak, tıbbi hataların azaltılması, kurumlardaki güvenlik kültürünün kazandırılması ile mümkün olacaktır. Özellikle hastane bilgi sisteminin iyi kurgulanması, çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitilmesi ve hata raporlamaya teşvik edilmesi, hataların azaltılmasında etkili olacağı önerilmiştir.
 • Hasta güvenliği kadar önemli bir diğer husus çalışan güvenliğidir. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olayları, motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Toplumun bu konuda daha duyarlı olması için yapılması gereken tanıtıcı faaliyetlerin yanı sıra, hizmet sunan ve alan arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve dolayısıyla sağlık çalışanlarının eğitim kurumlarından itibaren etkili iletişim becerisi kazandırılmasına önem verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Son yılarda özel sağlık kuruluşlarının sayısının hızla artması ve hastanelerin alt yapı ve uzmanlık alanlarındaki hizmet kalitelerinde yaşanan gelişmeler, hastaneleri dış pazarlara yönelmeye sevk etmiş ve hizmet ihracatında, sağlık turizminden Türkiye’nin pazardan yeterli pay alabilmesi için izlenmesi gereken politiklar, pazarlama stratejileri ve konunun hukuki boyutları tartışılmıştır.
 • İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, internet kullanımının artması, sağlık alanında da sosyal medyanın kullanımını artırmıştır. Bu bağlamda hastanelerin gerek halkla ilişkiler, gerekse pazarlama alanlarında, sosyal medyaya gerekli önemi vermesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • İletişim teknolojilerin tıp/sağlık alanında kullanımı, özellikle mobil alet ve hizmetlere (cep telefonu, saat gibi) uyarlanan teknolojik yenilikler, hastaların sağlık sorunlarının uzaktan takibini kolaylaştırmıştır. Bu uygulamaların hastaya erken müdahale olanağı sağlaması yanında, hastanın hekim ve hastane başvurularında da kolaylık sağlamaktadır. Bu konuda yapılan yarım günlük work-shop çalışmasında; E-sağlık ve M-sağlık konusundaki uygulamalardan örnekler verilmiştir. Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojisindeki gelişmelerin başdöndürücü bir hızla devam ettiği vurgulanmış; tüm bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda giderek artan bir hızla evde hasta sağlığı uygulamalarının geliştirilmesi ve hastane sayılarının da hızla azaltılması sonuçlarını doğuracağı bilgisi paylaşılmıştır.
 • 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nin, İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından organize edilmesine karar verilmiştir.

Kongrede sunulan sözlü ve poster bildiriler elektronik kitap olarak yayınlanacaktır. İlgilenen kişi ve kurumlarla paylaşmaktan mutluluk duyarız.

 

Bilgilerinize saygı ile sunarım.

 

Prof Dr Nilgün SARP

Kongre Başkanı

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!